Privacyreglement Arbitrea
WebFourYou

1. Arbitrea werkt volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Uitgangspunt inzake privacy is dat de van cliënten verkregen informatie van welke aard dan ook door Arbitrea vertrouwelijk wordt behandeld.
Arbitrea verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, UWV, werkgever of uzelf) bij aanvang van het re-
integratietraject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, gevolgde
opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring. Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die
van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids-)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke
(medische) beperkingen van de cliënten en zijn eventueel arbeidsmarktvoorkeuren. Arbitrea heeft voornoemde gegevensverwerking conform
de eisen van de wet gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze vermelding is openbaar en is te bekijken op
www.cbpweb.nl, de internetsite van CBP.

3. Arbitrea zal vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de cliënt voor de uitwisseling van gegevens aan anderen dan zichzelf, zoals
rapportages ed. Cliënt dient zich echter nadrukkelijk te houden aan de verwachtingen cq verplichtingen die de opdrachtgever stelt bij het
volgen van een (reintegratietraject), zo niet is Arbitrea verplicht melding hiervan te maken.

4. Cliënten van Arbitrea hebben het recht om de persoonsgegevens die Arbitrea bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te
ontvangen.

5. Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de re-integratieactiviteiten en de inzet
van producten; dit betekent dat in eerste aanleg alleen de aan de cliënt toegewezen coach toegang heeft tot inzage en bewerking van de
persoonsgegevens van de cliënt. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een (potentiële nieuwe) werkgever indien dit nodig is met
het oog op een vaste-, tijdelijke- of proefplaatsing. Persoonsgegevens zijn voor andere werknemers van Arbitrea toegankelijk voor zover dit
nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale bedrijfsvoering. De werknemers
die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting om
onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens, anders dan aan opdrachtgevers,
niet (in kopie dan wel anderszins) aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënten toestemming is gegeven of
wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

6. Cliënten van Arbitrea hebben het recht om persoonsgegevens bij Arbitrea aan te vullen. De cliënt dient hierbij duidelijk te maken, welke
gegevens er aangevuld dienen te worden.

7. Cliënten van Arbitrea kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn,
niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend te zijn of in strijd met de wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer
door Arbitrea wordt aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan
ook het geval zijn wanneer uit een wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard.

8. Gegevens worden uit het systeem van Arbitrea vernietigd direct nadat een traject is afgesloten.


9. Arbitrea zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd zodat vanuit buitenaf geen inzage verkregen kan worden.  Digitale gegevens
zijn beveiligd door middel van wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd en/of een autentificatie.Agnes Lammers
Directeur Arbitrea

mei 2018
ARBITREA

T. 06-22615173
E.  info@arbitrea.nl
W. www.arbitrea.nl      
Leveringsvoorwaarden   Klachtenreglement   Privacyreglement    @ Copyright 2018  Arbitrea  All rights reserved
WebFourYou
< Terug
< Terug